Projekt „Mõttemustrite murdmine“

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada juhtkonna liikmete ning tegutsevate arendusmeeskondade eestvedajate ühist õppimisprotsessi organisatsiooni tegevuste analüüsimisel, arenguplaanide väljatöötamisel ja olulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Tegevused: Tartu Maarja Kooli külastus. Koolitus-töötoa läbiviimine OÜ Ideemäng ajurünnakustuudios.

Tulemused: Projekti raames läbiviidava koolitusprogrammi tulemusel on laiendatud juhtkonna liikmed:

·       tutvunud hariduslike erivajadustega laste toetamise ja meeskonnatöö korraldusega Tartu Maarja Kooli näitel;

·       analüüsinud ja hinnanud senist kogemust MLA Viimsi Lasteaiad eesmärkide elluviimisel ja õpikeskkonna kujundamisel;

·       teinud järeldused senistest kogemustest;

·       analüüsinud, milline võiks organisatsioon MLA Viimsi Lasteaiad olla 5 aasta pärast;

·       kaardistanud olulisemad väljakutsed, seniste kogemuste parandamise võimalused;

·       kokku leppinud võimalikud muudatused ja tegevuspõhimõtted

·       koostanud tegevuskava muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu juhtimiseks

·       loonud sisendi asutuse arengukavale aastateks 2020-2023

 

Sihtrühm: MLA Lasteaiad laiendatud juhtkonna liikmed.

Toetuse kogusumma: 3000€

 

       

 

 

 

Projekt „Sotsiaalsete oskuste arengu toetamine: Samm-sammult õppeprogramm rahvusvahelises kontekstis“

Rahastaja: Erasmus+ programm 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eesmärk:  

Tutvumine Samm-sammult õppeprogrammi rakendamisega  Rootsi, Slovakkia, Islandi ja Saksamaa lasteaedades, pedagoogide ametialane areng, rahvusvahelise koostöö edendamine.

Projekti partnerid:

Gislason&Löwenborg AB (Rootsi); OZ Profkreatis (Slovakkia); Akrasel (Island); Internationale Kindertageseinrichtung  (Saksamaa).

Tegevused:

Projekti raames on 10 MLA Viimsi Lasteaiad töötajat saanud võimaluse viibida töövarjuna Saksamaa, Rootsi, Slovakkia ja Islandi lasteaedades. Projekti põhirõhk oli suunatud kogemuste vahetusele partnerriikide kolleegidega- toimusid arutelud, vestlusringid, tegevuste vaatlused, võrreldi erinevate riikide õppekorraldust.

Tulemused:

Projekti raames toimunud õpiränded on olnud õpetajatele heaks võimaluseks täiendada teadmisi sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ja laste koolivalmiduse toetamiseks.

Projekti elluviimise aeg: 31.12.2016- 30.12.2018

Eraldatud toetus: 14 560,00 eur

 

Projekt „Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistamine läbi täienduskoolituse Euroopas“.

Rahastaja: Erasmus+ programm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eesmärk:

Pedagoogilise personali erialaste teadmiste täiendamine erinevate pedagoogiliste lähenemisviiside ja metoodikate rakendamisest, nende kombineerimisest lapsest lähtuva õpikeskkonna kujundamisel lasteaias.

Tegevused:

Projekti raames lähetame erinevates Euroopa riikides toimuvatele täienduskoolituskursustele 5 MLA Viimsi Lasteaiad töötajat

Tulemused:

Rahvusvaheline koostöö toob õpetajate igapäevatöösse kaasa uusi ja loovaid lähenemisi, soodustab erinevate metoodikate kombineerimist ja rakendamist.

Projekti elluviimise aeg:

01.08.2017-31.07.2019

Eraldatud toetus: 9191€


 Projekt: „Matkapäevad Viru rabas ja Sagadi looduskooli metsategelaste külaskäigud MLA Viimsi 

Lasteaedadesse“

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (https://www.kik.ee/et)

Projekti tegevused: Projekti raames viivad Sagadi Looduskooli töötajad kokku 18 vanema vanuseastme lasterühmale läbi õppeprogrammi „Meie lasteaia õppepäev Viru rabas“.

18-le noorema vanuseastme rühmale viivad   Sagadi Looduskooli töötajad MLA Viimsi Lasteaedades läbi õppeprogrammid „Metsaema külaskäik“ või  „Veteema külaskäik“.  

Projekti elluviimise aeg: september 2019-juuni 2019

Eraldatud toetus: 5 435.00 €