ProgeTiiger programm, seadmete soetamine

Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, ProgeTiiger programm
Eraldatud toetus: 2611.81 eurot
Soetatud seadmed: 6 Blue-Bot 2.0 6 robotit+laadimisalus,
                                            3 LEGO Education WeDo 2.0 põhikomplekti

Projekt „Mõttemustrite murdmine“

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada juhtkonna liikmete ning tegutsevate arendusmeeskondade eestvedajate ühist õppimisprotsessi organisatsiooni tegevuste analüüsimisel, arenguplaanide väljatöötamisel ja olulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Tegevused: Tartu Maarja Kooli külastus. Koolitus-töötoa läbiviimine OÜ Ideemäng ajurünnakustuudios.

Tulemused: Projekti raames läbiviidava koolitusprogrammi tulemusel on laiendatud juhtkonna liikmed:

·       tutvunud hariduslike erivajadustega laste toetamise ja meeskonnatöö korraldusega Tartu Maarja Kooli näitel;

·       analüüsinud ja hinnanud senist kogemust MLA Viimsi Lasteaiad eesmärkide elluviimisel ja õpikeskkonna kujundamisel;

·       teinud järeldused senistest kogemustest;

·       analüüsinud, milline võiks organisatsioon MLA Viimsi Lasteaiad olla 5 aasta pärast;

·       kaardistanud olulisemad väljakutsed, seniste kogemuste parandamise võimalused;

·       kokku leppinud võimalikud muudatused ja tegevuspõhimõtted

·       koostanud tegevuskava muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu juhtimiseks

·       loonud sisendi asutuse arengukavale aastateks 2020-2023

Sihtrühm: MLA Lasteaiad laiendatud juhtkonna liikmed.

Toetuse kogusumma: 3000€

 

       

 


Projekt „Sotsiaalsete oskuste arengu toetamine: Samm-sammult õppeprogramm rahvusvahelises kontekstis“

Rahastaja: Erasmus+ programm

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

Eesmärk: 

Tutvumine Samm-sammult õppeprogrammi rakendamisega  Rootsi, Slovakkia, Islandi ja Saksamaa lasteaedades, pedagoogide ametialane areng, rahvusvahelise koostöö edendamine.

Projekti partnerid:

Gislason&Löwenborg AB (Rootsi); OZ Profkreatis (Slovakkia); Akrasel (Island); Internationale Kindertageseinrichtung  (Saksamaa).

Tegevused:

Projekti raames on 10 MLA Viimsi Lasteaiad töötajat saanud võimaluse viibida töövarjuna Saksamaa, Rootsi, Slovakkia ja Islandi lasteaedades. Projekti põhirõhk oli suunatud kogemuste vahetusele partnerriikide kolleegidega- toimusid arutelud, vestlusringid, tegevuste vaatlused, võrreldi erinevate riikide õppekorraldust.

Tulemused:

Projekti raames toimunud õpiränded on olnud õpetajatele heaks võimaluseks täiendada teadmisi sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ja laste koolivalmiduse toetamiseks.

Projekti elluviimise aeg: 31.12.2016- 30.12.2018

Eraldatud toetus: 14 560,00 eur

 
Projekt „Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistamine läbi täienduskoolituse Euroopas“.

Rahastaja: Erasmus+ programm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eesmärk:

Pedagoogilise personali erialaste teadmiste täiendamine erinevate pedagoogiliste lähenemisviiside ja metoodikate rakendamisest, nende kombineerimisest lapsest lähtuva õpikeskkonna kujundamisel lasteaias.

Tegevused:

Projekti raames on 5 MLA Viimsi Lasteaia töötajat osalenud täienduskoolituskursustel Hispaanias, Itaalias, Tšehhi Vabariigis ning Sloveenias.

Tulemused: Rahvusvaheline koostöö toob õpetajate igapäevatöösse kaasa uusi ja loovaid lähenemisi, soodustab erinevate metoodikate kombineerimist ja rakendamist. Täienduskursustel käsitletud teemad toetavad lasteaia õppekava eesmärkide elluviimist.

Projekti raames on osaletud alljärgnevatel rahvusvahelistel kursustel:

"Outdoor education for children with special needs" (Tšehhi Vabariik, Tynec nad Labem).

"Game based learning" (Hispaania, Barcelona).

"Motivation+" (Hispaania, Seville).

"The child first: Montessori, Reggio Emilia System and contemporary approaches to pre-school education" (Itaalia, Firenze).

"Science for Primary School Children: When Complicated Becomes Fun and Easily Understandable" (Sloveenia, Ljubljana)

Projekti elluviimise aeg:

01.08.2017-31.07.2019

Eraldatud toetus: 10 101€

Projekt: TRAECE-Training, Networking and Mobility in Early Childhood Education and Care

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Rahastaja: Erasmus+ programm

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Tegevused:    Saksamaa, Hispaania, Hollandi, Itaalia ja Eesti koolieelsete lasteasutuste töötajate kutsestandardite võrdlus ning ühisosa kaardistamine; koostööseminaridel osalemine, tutvumine koolieelsete lasteasutustega ja
õppeasutustega, kus õpetatakse alushariduse spetsialiste.

Tulemused: Valmib ühtne praktikantide hindamise alusdokument (maatriks), mis on valminud projektis osalevate riikide (Hispaania, Eesti, Saksamaa, Holland ja Itaalia) haridussüsteemide ja lasteasutustes töötavate spetsialistide kutsestandardite analüüsi tulemusel.

Projekti koordinaator: European Agency for Vocational Education and Training of the Cologne Government Regional Office ( EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln)

Eraldatud toetus: 11.917€

 

Projekt „Discovering the past, inspiring the future“
( NPJR-2019/10061)
Rahastaja: Nordplus programm
Projekti eesmärk: Õpetajate koostöö, parimate praktikate jagamine, partnerriikide kultuuri ja traditsioonide tundmaõppimine, rahvapärimuse lõimimine õppetegevustesse.
Projekti koordinaator: Kedainiai nursery-kindergarten "Puriena" (LT) http://www.puriena.kedainiai.lm.lt


Projekti partnerid:

Daugavpils city pre-school education establishment No 13 (LV), MLA Viimsi Lasteaiad (EE), GL-Kangillinnguit School (GL)

Projekti elluviimise aeg: 08/2019 - 09/2020


 


 

Projekt: "Veetarga retked MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele".

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (https://www.kik.ee/et)

Projekti tegevused:

Projekti raames osales 191 koolieelikut  MTÜ Ökokratt õppeprogrammis "Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s".

Projekti elluviimise aeg: september 2019- detsember 2019

Eraldatud toetus: 2600 €


Projekt: „Matkapäevad Viru rabas ja Sagadi looduskooli metsategelaste külaskäigud MLA Viimsi 

Lasteaedadesse“

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (https://www.kik.ee/et)

Projekti tegevused: Projekti raames viivad Sagadi Looduskooli töötajad kokku 18 vanema vanuseastme lasterühmale läbi õppeprogrammi „Meie lasteaia õppepäev Viru rabas“.

18-le noorema vanuseastme rühmale viivad   Sagadi Looduskooli töötajad MLA Viimsi Lasteaedades läbi õppeprogrammid „Metsaema külaskäik“ või  „Veteema külaskäik“.  

Projekti elluviimise aeg: september 2018-juuni 2019

Eraldatud toetus: 5 435.00 €