Projekt „Mõttemustrite murdmine“

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada juhtkonna liikmete ning tegutsevate arendusmeeskondade eestvedajate ühist õppimisprotsessi organisatsiooni tegevuste analüüsimisel, arenguplaanide väljatöötamisel ja olulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Tegevused: Tartu Maarja Kooli külastus. Koolitus-töötoa läbiviimine OÜ Ideemäng ajurünnakustuudios.

Tulemused: Projekti raames läbiviidava koolitusprogrammi tulemusel on laiendatud juhtkonna liikmed:

·       tutvunud hariduslike erivajadustega laste toetamise ja meeskonnatöö korraldusega Tartu Maarja Kooli näitel;

·       analüüsinud ja hinnanud senist kogemust MLA Viimsi Lasteaiad eesmärkide elluviimisel ja õpikeskkonna kujundamisel;

·       teinud järeldused senistest kogemustest;

·       analüüsinud, milline võiks organisatsioon MLA Viimsi Lasteaiad olla 5 aasta pärast;

·       kaardistanud olulisemad väljakutsed, seniste kogemuste parandamise võimalused;

·       kokku leppinud võimalikud muudatused ja tegevuspõhimõtted

·       koostanud tegevuskava muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu juhtimiseks

·       loonud sisendi asutuse arengukavale aastateks 2020-2023

 

Sihtrühm: MLA Lasteaiad laiendatud juhtkonna liikmed.

Toetuse kogusumma: 3000€

 

       

 

 

 

Projekt „Sotsiaalsete oskuste arengu teotamine: Samm-sammult õppeprogramm rahvusvahelises kontekstis“

Rahastaja: Erasmus+ programm 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eesmärk:  

Tutvumine Samm-sammult õppeprogrammi rakendamisega Norra, Rootsi, Slovakkia ja Islandi lasteaedades, pedagoogide

ametialane areng, rahvusvahelise koostöö edendamine.

Projekti partnerid:

Gislason&Löwenborg AB (Rootsi); OZ Profkreatis (Slovakkia); Akrasel (Island); Prososial Center for social and emotional learning (Norra)

Tegevused:

MLA Viimsi Lasteaiad 10 töötajat saavad võimaluse viibida töövarjuna Norra, Rootsi, Slovakkia ja Islandi lasteaedades. Projekti põhirõhk on suunatud kogemuste vahetusele partnerriikide kolleegidega- toimuvad arutelud, vestlusringid, tegevuste vaatlused.

Tulemused:

Projekti raames toimuvad õpiränded võimaldavad lasteaiaõpetajatel täiendada teadmisi sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ja laste koolivalmiduse toetamiseks.

Projekti elluviimise aeg: 31.12.2016- 30.12.2018

Eraldatud toetus: 14 560,00 eur