Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektid


Projekti nimi: „Koostööle orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja juhtmeeskonna tugevdamine MLA Viimsi Lasteaedades“.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Tegevused: 
Projekti raames toimub asutuse juhtmeeskonna liikmetele kahepäevane õpiüritus, mille jooksul keskendutakse organisatsiooni kui terviku eesmärkide ja tulemuste saavutamisele. Projekti tegevuste toel suurendatakse asutuse juhtkonna liikmete ja õpetajate esindajate valmisolekut meeskonnatööks ja strateegiliste plaanide elluviimiseks. Projekti tegevused võimaldavad osalejatel ametialaselt areneda, analüüsida, kuidas tööd paremini korraldada ja kasutada väärtuslikku ajaressurssi tõhusalt.

Tulemused:

Projekti raames läbiviidud koolitusprogrammi tulemusena on juhtkonna liikmed ja õpetajate esindajad :
•õppinud märkama ja juhtima isiklikke mõtlemisharjumusi ja hoiakuid töö suhtes ning nendest tulenevat käitumist ja tulemusi;
•õppinud iseennast lähemalt tundma ning seeläbi eneses rohkem sisemist motivatsiooni leidma;
•õppinud mõistma kolleegide mõttemustreid ning suurendanud usaldust ja ühtsustunnet meeskonna liikmete vahel;
• teadvustanud enda rolli ja vastutust asutuse eesmärkide saavutamisel;
• võimelised paremini konflikte ette nägema, neid ennetama ning vajadusel neid edukalt lahendama;
• analüüsinud, kuidas üksteist paremini toetada ning on avatud koostööks; on teadvustanud meeskonna sügavamat tähendust;
•õppinud nägema meeskonna peidetud ressursse.

Eraldatud toetus: 4346.00€
Projekt lõpp: 30.september 2020


Projekt „Mõttemustrite murdmine“ 

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada juhtkonna liikmete ning tegutsevate arendusmeeskondade eestvedajate ühist õppimisprotsessi organisatsiooni tegevuste analüüsimisel, arenguplaanide väljatöötamisel ja olulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Tegevused: Tartu Maarja Kooli külastus. Koolitus-töötoa läbiviimine OÜ Ideemäng ajurünnakustuudios.

Tulemused: Projekti raames läbiviidava koolitusprogrammi tulemusel on laiendatud juhtkonna liikmed:
·       tutvunud hariduslike erivajadustega laste toetamise ja meeskonnatöö korraldusega Tartu Maarja Kooli näitel;
·       analüüsinud ja hinnanud senist kogemust MLA Viimsi Lasteaiad eesmärkide elluviimisel ja õpikeskkonna kujundamisel;
·       teinud järeldused senistest kogemustest;
·       analüüsinud, milline võiks organisatsioon MLA Viimsi Lasteaiad olla 5 aasta pärast;
·       kaardistanud olulisemad väljakutsed, seniste kogemuste parandamise võimalused;
·       kokku leppinud võimalikud muudatused ja tegevuspõhimõtted
·       koostanud tegevuskava muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu juhtimiseks
·       loonud sisendi asutuse arengukavale aastateks 2020-2023

Sihtrühm: MLA Lasteaiad laiendatud juhtkonna liikmed.
Toetuse kogusumma: 3000€