VIIMSI VALLAVALITSUS
MÄÄRUS

Viimsi
15. aprill 2020.a. nr 6


Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2020-2023 kinnitamine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.
§ 1. Kinnitada Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2020-2023 vastavalt käesoleva määruse lisale.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Illar Lemetti
Helen Rives
vallavanem
vallasekretär

MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023.a.