MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 kinnitamine

Vastu võetud 23.05.2024 nr 17


Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõige 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi 

Vallavolikogu 16.05.2023 määruse nr 15 „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord” § 20 alusel.


§ 1.   Võtta vastu MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 vastavalt määruse lisale

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas


 LINK- MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027

.

Illar Lemetti
vallavanem


Merit Renlund
vallasekretär