Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS (muudetud 21.01.2014 määrusega nr 3 )

 

Viimsi 13. mai 2008 nr 10

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 27 lõike 4, alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi

Kooli lasteaia (edaspidi koos munitsipaallasteaiad) kuludes lastevanemate poolt

tasumisele kuuluvate summade määrad ja tasumise protseduur.

[jõust. 01.03.2010]

(2) Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu, on:

1) õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe- ja kasvatustöö

vahenditele;

2) osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja

sotsiaalmaks.

(3) Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse

otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

(4) Toitlustusteenuse sisseostmisel tasub lapsevanem toidukulu hoolekogu poolt otsustatud ja

asutuse juhi poolt kinnitatud summa piires ning ülejäänud summa võib kompenseerida

Viimsi Vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale.

§ 2. Lasteaiatasu määrad

(1) Lasteaiatasu suurus ühe lapse kohta on 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga

alammäärast, ümardatuna täiseurodeks.

[jõust. 01.01.2011]

(2) Lasteaiatasu suurus tehakse lapsevanemale teatavaks asutuse juhi poolt nädala jooksul

peale Vabariigi Valitsuse poolt palga alammäära kehtestamist.

§ 2¹ Soodustused lasteaiatasu tasumisel

(1) Kui ühest perest käib lasteaias 2 või enam last, on teise ja järgnevate laste lasteaiatasu

suurus 50% käesoleva määruse § 2 lõikes 1 kehtestatud määrast.

[jõust. 01.01.2011]

(2) Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi ja taotluse

esitamise korra kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

(3) Viimsi Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja poolt esitatud andmete õigsust.

(4) Soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine

käesolevas määruses käsitletud munitsipaallasteaedades või mõnes Viimsi

Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias ning laste ja mõlema lapsevanema

elukohana Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist ühe lapsevanema puhul

vähemalt 1 (ühe) aasta jooksul, ja seda nii taotluse esitamise kui soodustuse kehtimise

ajal. Soodustus määratakse ainult käesolevas määruses käsitletud munitsipaallasteaedades

käivatele lastele.

[jõust. 01.03.2010]

§ 3. Lasteaiatasu tasumise protseduur

(1) Lasteaiatasu tuleb lasteaia kohta kasutava lapse nimel tasuda eelmise kuu eest (aluseks

koha kasutamise tabel) jooksval kuul Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

(2) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitatakse lõpparve hiljemalt

31. maiks.

(3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse, kui

soovitakse kasutada kohta suvekuudel. Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatakse

ettemaksuarve kogu perioodi kohta ning tasaarveldus tehakse peale avalduses esitatud

kuupäeva (kasutamata raha tagastatakse).

(4) Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, pole lasteaiatasu maksmise

kohustust.

(5) Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel tehakse ettemakstud lasteaiatasu osas tasaarvestus

avalduse alusel.

(6) Lasteaiatasu võlgnemise korral toimub lasteaiast väljaarvamine Viimsi Vallavalitsuse

poolt kehtestatud korras.

(7) Lasteaiatasu tasumata jätmisel arve tasumise tähtajast enam kui 2 (kaks) kuud, arvatakse

laps lasteaiast välja ning antakse nõue üle inkasso firmale.

§ 4. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub alates 01.09.2008 a.

(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.06.2007.a määrus nr 19

"Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu

määrad ja tasumise kord".

(3) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

(4) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu

kantseleis.

Aarne Jõgimaa

Vallavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

Muudetud Viimsi Vallavolikogu

09.12.2008. a määrusega nr 27

16.02.2010. a määrusega nr 2

09.11.2010. a määrusega nr 26