MLA VIIMSI LASTEAIAD TÖÖTASUJUHEND 


MLA Viimsi Lasteaiad töötasujuhend on koostatud töölepingu seaduse ning Viimsi Vallavalitsuse 16.01.2018 määruse nr 14 „Viimsi valla haridustöötajate töötasu alammäära kinnitamine“ alusel. 

1.               ÜLDSÄTTED

1.1.         Käesolev juhend reguleerib MLA Viimsi Lasteaiad (edaspidi tööandja) töötajate töötasude, täiendavate tasude, toetuste ja preemiate maksmist.

1.2.         MLA Viimsi Lasteaiad töötajate (edaspidi töötajate) töö tasustamise põhimõtted ja töötasu alammäärad kehtestab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavolikogu) oma määrusega.

1.3.     Tööandja muudab töötajate töö tasustamise tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel töötasustamist korraldava või muutva seaduse, määruse vm töötasustamist reguleeriva õigusakti jõustumise päevast.

1.4.     Töötajate töö tasustamisel lähtub tööandja riigi ja Viimsi valla õigusaktidest, tööandja eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest ning tööandja ja töötaja kahepoolsetest kokkulepetest.

1.5.     Rühmaõpetaja töötasumäära aluseks on kvalifikatsiooninõuded, ametijärk või kutse tase ning töökorraldus rühmas.

1.6.     Töötaja töötasutingimused (sh töötasumäär) ja nende muudatused määratakse kindlaks töölepingus poolte kokkuleppel.

1.7.     Tööandjal ei ole õigust ilma töötaja nõusolekuta avaldada andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu ja töötasutingimuste kohta, kolmandatele isikutele.

1.8.         Töötajate töötasustamise põhimõtted on avalikud.

 

2.     TÖÖTASUMÄÄRAD

2.1.     Töötaja töötasumäär lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

2.2.     Töötajaga töötasumääras ja tasumise korras kokkuleppimise aluseks on Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud töötasualamäär ning töötasustamise põhimõtted ja käesolev töötasustamisejuhend.

 

2.3.         Pedagoogid:

2.3.1. Pedagoogide töötasumäära arvestamisel lähtutakse:

- Kõrgharidusega pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse pedagoogi tasemeharidust (vastavust kvalifikatsiooninõuetele), talle atesteerimisel omistatud ametijärgu või kutse tasemest ning töökorraldust rühmas.

- Erialase keskeriharidusega  või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär on võrdsustatud noorempedagoogi töötasu alammääraga.  

- Pedagoogil, kes on omandanud erialase tasemehariduse, toimub töötasu muutmine tasemehariduse omandamisest järgneva kalendrikuu 1. päevast.

- Pedagoogil, kes on läbinud kutseeksami ja kellele on omistatud kutse tase 6, 7 või 8 toimub töötasu muutmine atesteerimisele järgneva kalendrikuu 1. päevast.

- Logopeedi ja psühholoogi töötasu alammääraks on vähemalt kõrgharidusega kahe õpetaja süsteemi töötasu alammäär.

- Kõrgema astme (kuts tase 7 ja 8) logopeedi või psühholoogi töötasu alamäär on vähemalt 10% kõrgem kui kõrgharidusega pedagoogi töötasu.

- Muusika- ja liikumisõpetaja töötasu arvestamisel lähtutakse pedagoogi haridustasemest, atesteeringust või kutse tasemest ja kahe õpetaja süsteemi töötasu alammäärast.

 

 

2.4.     Assistendid ja õpetaja abid:

2.4.1.Õpetaja abide töötasu määramisel arvestatakse Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr 14 (16.01.2018)  kehtestatud töötasu alammäära.

2.4.2.Õpetaja assistentide töötasu määramisel lähtutakse Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr 14 (16.01.2018) kehtestatud alammääradest, mille aluseks on töötaja erialane kõrg- või kesk-eri haridus või vähemalt 3 aastane tööstaaž assistendina MLA Viimsi Lasteaedades.

 

2.5. Muud spetsialistid:

2.5.1. Muude spetsialistide töötasu määratakse poolte kokkuleppel arvestades lasteaia eelarvet ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalka.

 

 

3. LISATASUDE MAKSMINE

 

3.1.     Töötajale võib maksta täiendavate tööülesannete või tulemusliku töö eest lisatasu lasteaia eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

3.2.     Ajutiselt äraoleva (haigusleht, erinevad puhkuse liigid) töötaja asendamise eest oma tööaja sees makstakse lisatasu 30 % asendatava töötasust. Asendused oma tööaja sees märgitakse rühma tööajagraafikusse.

3.3.     Ajutiselt äraoleva töötaja (haigusleht, erinevad puhkuse liigid) asendamise eest teostatud ületunnid tasustatakse tunnipõhise arvestuse alusel vastavalt asendava töötaja töötasu määrale 1,5 kordselt vastavalt töölepingu seadusele.  Ületunnid märgitakse rühma tööajagraafikus kellaajalise täpsusega.

3.4.     Ületunnitööna käsitletakse tööaega, mis ületab seadusandluses ettenähtud tööajanormi (pedagoogid 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas, assistendid ja õpetaja abid 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas).

3.5.     Jooksva kuu asendused ja ületunnid edastatakse raamatupidamisele tööajatabelis, mille kinnitab direktor käskkirjaga.

3.6.     Direktoril on õigus määrata eelarves töötasudeks ettenähtud summa piires töötajale lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja/või täiendavate tööülesannete täitmise eest.

3.7.     Vastavalt MLA Viimsi Lasteaiad direktori käskkirjale nr 102 (05.10.2017) on reguleeritud mentoriks määramine ja täiendava tasu maksmine mentroluse eest.

3.8.     Õppepuhkusel viibivale töötajale makstakse tasu vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

3.9.     Tööalasel koolitusel viibivale töötajale makstakse töötasu vastavalt seadusandlusele.

3.10.   Perekonnaliikme surma korral võimaldatakse töötaja avalduse alusel töötajale kolm vaba päeva keskmise töötasu säilitamisega.

 

 

4.     TÖÖTASU ARVESTAMISE JA TASUMISE KORD

4.1.         Töötasu arvestamise perioodiks on kalendrikuu.

4.2.         Tööaja arvestus toimub rühmade töögraafikute alusel, mis esitatakse kinnitamiseks eelneva kuu 25. kuupäevaks.  Kalendrikuu jooksul toimuvad tööaja muudatused peavad kajastuma rühma töögraafikus.

4.3.         Töötaja vastutab rühma tööajagraafikus esitatud andmete õigsuse eest.

4.4.         Töötasu makstakse iga kuu viiendaks kuupäevaks. Kui kalendrikuu viies kuupäev on puhkepäev, tasutakse töötasu sellele eelneval tööpäeval.

4.5.         Puhkusetasu arvestamise aluseks on direktori käskkirjaga kinnitatud puhkuste ajakava või puhkusele lubamise käskkiri. Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti.

4.6.         Tasustamata puhkust antakse töötajale tema avalduse alusel kokkuleppel direktoriga, kui asutuse töökorraldus seda võimaldab.

 

5.     TÖÖTAJA ÕIGUSED

5.1.         Töötajal on õigus teha ettepanekuid oma töötasu muutmiseks.

5.2.         Töötajal on õigus saada direktorilt informatsiooni oma töötasu arvestamise kohta.

5.3.         Töötajal on õigus saada igakuiselt Viimsi valla rahandusameti teatis talle arvutatud töötasu, töötasust kinni peetud summade ja makstud maksude kohta.